PLANIFICACIÓ ANUAL 1R CURSEstimades famíles us deixem la planificació anual, sempre orientativa, perquè pogueu ajudar els vostres fills a casa.

ÀREA DE MATEMÀTIQUES
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes
- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes
- Expressió de manera oral, escrita i gràfica del procés d’aprenentatge. (allò que s’ha fet, allò que s’ha après i com s’ha après).
- recerca d’estratègies i per arribar a resoldre una o més operacions i problemes.
- identificació i reconeixement de problemes propers  a la vida quotidiana.
- formulació de preguntes desenvolupant les habilitats del pensament: contrastar, raonar...
- Plantejament i resolució de problemes
BLOC 2
-Interpretació dels nombres naturals segons el seu valor en situacions de la vida quotidiana.

Seriacions ( de sumes, de restes, de 2 en 2, de 5 en 5 i de 10 en 10)

-Nombres ordinalsfins el sisè.
- Concepted’unitat i desena

- realització d’operacions bàsiques de suma i resta.

-familiarització del concepte de divisió

- Grafia i direccionalitat de les xifres. Nom i escriptura correcta dels nombres fins a dues xifres.


-Lectura i escriptura de nombres  fins el 99.
-Comparació i ordenació de nombres fins el 99.
-Aplicació de les operacions a la resolució de problemes Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental.
Descomposició de nombres segons el valor posicional de les xifres.

- Construcció de sèries numèriques.

- realització d’operacions de suma i resta.
-càlcul mental: Estimacions i arrodoniments de nombres fins el 99.
- la suma duent.
- realització de problemes de situacions reals de suma i resta.
BLOC 3
-Mesura del temps: Calendari: dia, mes i any ( data llarga)

-familiarització en rellotgesanalògics i digitals (hores, mitgeshores,).


-
- Unitats de mesura convencionals: cm i el m.
- Unitats de mesura no convencionals: pams i passes
Instruments de mesura: regle i cinta mètrica.
Unitats de capacitat i massa: g, Kg, L.
Unitats de mesura no convencionals: cullerades
Instruments de mesura: la bàscula i el mesurador de líquids.
-Resolució de problemes utilitzant les unitats de mesura pes, capacitat i longitud
-relació d’equivalències entre monedes i bitllets (l’euro)
-Monedesd’euroicèntims. Bitllets
-Pagament de preu just
-Lectura i escriptura de preus
BLOC 4
- Situació en el plànol i en l’espai i interpretació.
- Reconeixement de simetries.
-Figures geomètriques i els seus elements: polígons, triangles, quadrilàters i cercles
-Familiarització dels cossos geomètrics en objectes familiars (cubs, prismes, piràmides, cilindres i esferes).
BLOC 5
1.Recollida i registrament d’informacions quantitativa.
2. interpretació, anàlisi i elaboració de gràfics amb el diagrama de barres.
3. identificació de situacions de caràcter aleatori amb diferents situacions i materials.
4. ús d’estratègies per la resolució de problemes.ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA I CATALANA
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Expressió d’idees senzilles i opinions en les assemblees
-Escolta i reproducció de textos
-Comprensió de textos narratius
-Adquisició de les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu (torn de paraula, mirada..)
-comprensió de textos instructius
-Utilització de les TIC com a mitjà de la llengua
-Comprensió d’audicions
-Comprensió de diferents textos descriptius i informatius
- exposicions temàtiques (conferències..)
-ús d’un vocabulari adequat en llengua catalana.
BLOC 2
-Desenvolupament de la consciència fonològica
-Cercar Relacions entre el so i la grafia
Ús de jocs lingüístics: endevinalles, mots encreuats...
-Desenvolupament del pla lector (model lector, lectura personal i grupal)
-Utilització d’estratègies senzilles per analitzar el text: formulació i comprovació d’hipòtesis, relectura...
- lectura personal, guiada i expressiva de diferents tipus de text
- servei de préstec de l’aula i del centre
- comprensió d’informació bàsica en diferents tipus de text: cartells, anuncis...
- desenvolupament d’hàbits de lectura: - lectura personal, guiada i expressiva de diferents tipus de text
BLOC 3
-Escriptura de paraules i frases curtes
-Producció de textos: cartes, llistes, notes, recepta, endevinalles. ----Familiarització lletra lligada.
-Escriptura de text descriptiu (persones, objectes i paisatges)
Text literari:rodolins, poemes, dites...
-Escriptura en lletra lligada
-Ús de la majúscula i minúscula. (pas de la lletra de pal a la lletra minúscula)
-Separació de les paraules dins la frase
-Producció text  entrevista.
-ús d’estratègies per produir textos: fer esbós amb notes, esquemes..
- utilització guiada de programes o recursos informàtics de processament de textos.
BLOC 4
-conèixer l’abecedari
- Iniciació en la formació dels singulars i plurals
-familiarització en la formació de masculins i femenins
-Paraules sinònimes i antònimes
-El punt i la coma.
el signe d’interrogació i d’exclamació
-Concordança entre gènere i nombre
-Iniciació en l’ús de l’article.
           BLOC 5
-Dramatització de situacions de la vida quotidiana
-Escolta de textos orals, els contes, llegendes..
-Ús de la biblioteca del centre i de l’aula
-Dramatització de textos literaris
-Narració de contes.
- Conèixer com s’organitza i funciona la biblioteca del barri i la del centre.
-Dramatització de textos literaris
-Memorització i Recitació de poemes i jocs lingüístics.
-Organització de la biblioteca d’aula (servei de préstec...)


ÀREA DE CIÈNCIES NATURALS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Plantejaments i respostes a preguntes que requereixen una investigació, estudi o experimentació.
-elaboració de conclusions, idees i respostes a partir de diferents estratègies i tècniques .
-Plantejaments i respostes a preguntes que requereixen una investigació, estudi o experimentació.

-elaboració de conclusions, idees i respostes a partir de diferents estratègies i tècniques .
-Aproximació a alguns experiments.
-Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació. senzills.
-Utilització de diverses fonts d’informació (llibres i materials propis de ciències naturals).
BLOC 2
-Identificació de les principalsparts i característiques del coshumà.

-Adquisiciód’hàbitsd’alimentació saludable (esmorzarfruita)
-Valoració de la higiene personal, descans, tempslliure(rentar-se les mansabansd’esmorzar)
-El cos humà i el seu funcionament
-Funció de relació: òrgans dels sentits i aparell locomotor.
-Identificacióiexpressiód’emocionsi sentiments propisirespectedavantelsdelsaltres.
-Consciència de les parts del cos humà  composició característiques i hàbits saludables (les dents)
BLOC 3
desenvolupament d’hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.

- recerca i visita d’alguns ecosistemes propers. Parcs naturals de les Illes.
-desenvolupament d’hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.
-Observació i identificació de diferents formes de vida entre elséssersvius i objectesinerts.
-Observaciód’animals i plantes de l’entorn a partir de sortides i experiènciesd’aula.
-La planta i les sevescaracterístiques a partir de sortides i experiènciesd’aula ( hort escolar)
-Hàbits de cura i respecte capalsanimals i les plantes.
BLOC 4
-Observació de la intervenció de l’energia en els canvis de la vida quotidiana.
d’energia renovables i no renovables. Valoració d’un ús responsable.
-classificació d’alguns materials segons textura, color, forma...
-utilitat d’alguns productes o materials per mesurar volum i pes
-Observació d’alguns fenòmens físics observables: pes, massa, estat, volum, atracció magnètica i relació amb l’ús que se’n fa.
BLOC 5
-Reconeixement de la ciència: present i futur de la societat.
Alguns beneficis i riscs de les tecnologies i dels seus productes.
Alguns descobriments i invents: roda, engranatge, …
- Màquines i eines senzilles de la vida quotidiana i utilitat que tenen.
- Construcció d’estructures senzilles que serveixin per a una funció concreta.
-descoberta dels beneficis de l’electricitat com a font d’energia per al funcionament de les màquines.ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-Recollida d’informació del tema que s’ha de tractar, fent servir diferents fonts (directes i indirectes).
-Tècniques de treball individual i en grup.
- Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics.
-Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions.
BLOC 2
-La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu i hidrografia.  (torrents..)
-desenvolupament de mesures sostenibles. (reduir plàstics, consum responsable de l’aigua..)

-Recerca d’entorns naturals propers que ajuden a entendre les característiques i elements d’un paisatge. -Paisatges naturals de les Illes Balears. Els parcs naturals i nacionals de les Illes Balears.
- El canvi climàtic: causes i conseqüències.
BLOC 3
-Productes elaborats. Artesania i indústria. Les formes de producció. (el mercat)
-Reconeixement de diferentsactivitatslaborals i professionals: elsoficis a partir de racons i familiars.
-Resolució de situacions i conflictes de convivència ( pati, dins aula)
-Les activitats productives: recursos naturals, matèries primeres.
-La família i les relacions entre elsmembres
-Identificació de les tasques i responsabilitatsdelsmembres de la comunitat educativa
-Drets i deures de les persones en el grup.
Representació i participació en manifestacionsculturals de l’entorn: festes, jocs, danses…
BLOC 4
-adquisició de la noció del temps. La història: el temps històric i la seva mesura.

- valoració del nostre patrimoni històric i cultural.
-descoberta de diferents fonts històriques i de  la seva classificació.

-valoració del nostre patrimoni històric i cultural.
-valoració del nostre patrimoni històric i cultural.

ÀREA DE VALORS
Bloc Contingut
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
BLOC 1
-adquisició d’eines i tècniques per a la convivència.
- La valoració personal i el reconeixement dels èxits propis.
-L’autoestima i l’autoconeixement.
- L’autoestima i l’autoconeixement.

-desenvolupament d’estratègies per la resolució de conflictes.
-Participació en el treball en equip i el treball cooperatiu.
BLOC 2
-Reconeixement i identificació d’emocions i sentiments.
-Reconeixement, acceptació i valoració de les diferències entre persones
-L’expressió verbal i no verbal de sentiments, emocions.
-Diferents formes i estratègies de comunicació.
-desenvolupament d’actituds que afavoreixen la cooperació.
-L’empatia amb l’entorn.
- La convivència. El diàleg com a estratègia fonamental per a la convivència.
-Les relacions interpersonals positives. Les habilitats socials.
-L’autocontrol en situacions de conflicte.
BLOC 3
- elaboració i compliment de les normes bàsiques.
- adquisició d’eines i tècniques per a la convivència.
- Utilització del llenguatge positiu en la comunicació de pensaments, intencions i posicionaments personals
- participació d’accions que es promou l’empatia i l’altruisme
-posada en pràctica d’actituds que promoguin la igualtat entre homes i dones.
-descoberta dels drets universals dels infants
El dret a la llibertat d’expressió, d’opinió... La llibertat de pensament, de consciència i de religió.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

DIA 60: A MEITAT DE SEMANA D'ACABAR EL CURS!

REUNIONS FAMÍLIES